Regulamin
United Session 2024
Międzynarodowych Zawodów Tanecznych

1. Organizatorzy

Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Polska
Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek, Polska

2. Termin

8-9.03.2024 r.

3. Miejsce

Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28, Włocławek, Polska

4. Cele zawodów:

1. Popularyzacja tańca ulicznego jako formy wyrazu artystycznego.
2. Przybliżenie odbiorcom kultury tańca ulicznego.
3. Wymiana doświadczeń i rozwijanie uzdolnień zawodników.
4. Wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz ekip.

5. Kategorie taneczne:

– Hip Hop
– Popping
– All Styles
– Breaking Battle

6. Program ramowy jest opublikowany na stronie internetowej www.unitedsession.com

7. Warunki uczestnictwa:

1. Akceptacja regulaminu.
2. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na stronie www.unitedsession.com.
3. Wiek uczestników:
– w kategoriach popping, hip-hop, all styles: min. 15 lat rocznikowo,
– wiek uczestników w kategorii breaking: 3vs3. (od 15 lat rocznikowo), wyjątek, gdy jedna osoba z trzech biorących udział ma poniżej 15 lat,
4. Obowiązuje limit zgłoszeń do wyczerpania miejsc w danej kategorii.

8. Jury oceniać będzie:

Poczucie rytmu, technikę, styl oraz trudność wykonywania ruchów, figur oraz ogólny wyraz artystyczny i oryginalność. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne.

9. Postanowienia ogólne:

1. Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.
2. Udział w zawodach jest bezpłatny.
3. Jury ma wyłączne prawo do oceniania zawodników.
4. Zawodnicy tańczą do muzyki Organizatora.
5. Każdy z uczestników występuje na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje odniesione podczas zawodów.
6. Tancerz może brać udział w kilku kategoriach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
9. Plan imprezy jest orientacyjny, godziny mogą ulec zmianie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Udział w zawodach oznacza zgodę do publikacji występu w materiałach filmowych i fotograficznych na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Tiktok i Youtube oraz stronach internetowych Organizatora.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobie lub na terenie imprezy.
13. Dzieci i młodzież muszą pozostać pod opieką dorosłych.
14. Ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja zgłaszająca lub sam zawodnik.

10. Pula nagród wynosi 30 000 zł

Nagrody pieniężne powyżej 500 euro zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz.361 z późn. zm.).

Scroll to Top